RREGULLORE E QENDRËS KOMBËTARE TË KINEMATOGRAFISË

Kjo Rregullore hartohet në zbatim të:

 1. Ligjit 8096, datë 21.03.1996, “Për kinematografinë”, të ndryshuar, si dhe akteve nënligjore në zbatim të tij;
 2. Ligjit nr. 8480, datë 27.05.1999, “Për funksionimin e organeve kolegjiale të administratës shtetërore dhe enteve publike”;
 3. Ligjit nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”.


KAPITULLI I

DETYRAT KRYESORE TË QENDRËS KOMBËTARE TË KINEMATOGRAFISË – QKK

Detyrat kryesore të QKK përfshihen, por nuk kufizohen si më poshtë:

I- Financimi i projekteve kinematografike, për prodhimin e filmave në kategoritë:

 1. Projekte për filma artistikë me metrazh të gjatë.
 2. Projekte për filma artistikë me metrazh të gjatë- vepër e parë.
 3. Projekte për filma artistikë me metrazh të shkurtër.
 4. Projekte për filma dokumentarë.
 5. Projekte për filma të animuar.
 6. Projekte për filma në fazën e pasprodhimit (postproduction).
 7. Projekte për filma indipendentë, në kategoritë:
 1. Film artistik me metrazh të gjatë.
 2. Film artistik me metrazh të shkurtër.
 3. Film të animuar.
 4. Film dokumentar.
 1. Projekte bashkëprodhim në minorancë (minority co-production).
 2. Projekte për zhvillim.

II- Financimi i projekteve për promovim dhe distribucion të kinematografisë shqiptare:

 1. Projekte për distribucionin dhe promovimin brenda dhe jashtë vendit të filmave (që administrohen, apo janë prodhuar me financimin e QKK).
 2. Projekte për organizim festival filmi (kombëtar / ndërkombëtar), apo javë filmi në Shqipëri dhe jashtë saj.
 3. Projekte për pjesëmarrje në festivale filmi (kombëtare apo ndërkombëtare), si dhe pavione promovuese në festivale në kategoritë A, B).

III. Financimi i projekteve të ndryshme kinematografike:

 

 1. Projekte kinematografike për kualifikimin, specializimin dhe përgatitjen e kineastëve të rinj, si dhe stafit të QKK (seminare, workshop-e, apo dhe aktivitete të tjera kinematografike).
 2. Botime të ndryshme të veprimtarisë kinematografike.
 3. Projekte për organizimin e aktiviteteve ndërkombëtare (brenda dhe jashtë vendit) me institucione simotra, apo organizma të industrisë së prodhimit kinematografik, si dhe aktivitete për bashkëpunime me institucionet simotra dhe organizma të tjera kulturore, aktivitete kombëtare apo ndërkombëtare të filmit.

III- Detyrat administrative dhe organizative të QKK janë si më poshtë:

 1. Shpërndan fondin për projektet kinematografike që përmbushin kërkesat e kësaj Rregullore, të cilët shpallen fitues nga Këshilli i Miratimit të Projekteve.
 2. Raporton për realizimin e projekteve dhe realizimin e planit të buxhetit në institucionet përkatëse.
 3. Regjistron personat fizikë e juridikë (përveç personave juridikë publikë, apo subjektet që gjatë ushtrimit të aktivitetit të tyre nuk kanë qëllim fitimprurës), që merren me prodhimin, shpërndarjen dhe shfaqjen e filmit, duke i pajisur me lejen përkatëse kundrejt pagesës së regjistrimit. Pagesa e regjistrimit përcaktohet me akte nënligjore.
 4. Vizionon dhe pajis me leje qarkullimi veprat filmike të realizuara brenda vendit, ose të importuar, që shfaqen në salla apo media elektronike, në territorin e RSh. Këtë detyrë ajo e përmbush nëpërmjet funksionimit të Komisionit të Vizionimit, i cili bën klasifikimin e filmit në përputhje me ligjin, dhe kryen procedurat e nevojshme për pajisjen e filmit me leje qarkullimi në territorin e RSh.
 5. Kontrollon zbatimin e standarteve teknike të aparaturave që funksionojnë për prodhimin dhe shfaqjen e veprave filmike nëpërmjet strukturës apo personave të autorizuar prej saj.
 6. Organizon dhe mbështet financiarisht kualifikimin, dhe përgatitjen e kineastëve të rinj, duke koordinuar punën me Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve, Ministrinë e Kulturës, institucionet arsimore dhe kulturore përkatëse brenda dhe jashtë vendit, si dhe fondacione kombëtare apo ndërkombëtare, që japin ndihmesën e tyre në fushën e artit dhe kulturës.
 7. Informon producentët për mundësitë financiare të QKK, ndryshimet në Këshillat Miratues të Projektve, aktet ligjore dhe nënligjore, festivalet apo javët e filmit kombëtare e ndërkombëtare, si dhe për seminare e simpoziume që organizohen prej saj.

 

KAPITULLI II
FONDET DHE TË ARDHURAT E QKK
 

– QKK, administron fonde publike, të përcaktuara me zë më vete në buxhetin e shtetit.

– Të ardhurat e QKK përbëhen nga:

 1. Të ardhurat nga shitja, distribucioni dhe shfaqja e veprave filmike krijuar tërësisht ose pjesërisht me fonde të QKK.
 2. Të ardhurat që realizohen nga administrimi i prodhimit kinematografik të Kinostudios “Shqipëria e Re” deri në vitin 1990.
 3. 1% e të ardhurave të realizuara nga shitja e biletave në kinema.
 4. Tarifat e regjistrimit të producentëve, distributorëve, si dhe ato për kategorizimin dhe liçensimin e filmave që qarkullojnë në territorin e vendit.
 5. Të ardhura të tjera nga sponsorë e donatorë.

 

KAPITULLI III

STRUKTURA ORGANIZATIVE E QKK

Në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave datë 21.06.2006, nr. 407, “Për miratimin e strukturës dhe të nivelit të pagave të nëpunësve të disa institucioneve në varësi të ministrave të linjës” dhe urdhrit të Kryeministrit nr. 5, datë 18.01.2012, “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Qendrës Kombëtare të Kinematografisë”, të ndryshuar me Urdhërin e Kryeministrit, nr. 132, datë 28.03.2014; struktura organizative e QKK është: 

 1. Kryetari
 1. Drejtoria e Projekteve
 1. Drejtori i Drejtorisë së Projekteve
 2. Specialist Jurist
 3. Specialist për Marrëdhëniet me Jashtë dhe Shtypin
 4. Specialist për Projektet
 5. Arshivist

III. Sektori i Shërbimeve të Brendshme

 1. Përgjegjës sektori i Financës dhe Shërbimeve
 2. Specialist, Inspektor për Projektet, Menaxher
 3. Specialist Shërbimi

 

KAPITULLI IV

KËSHILLAT DHE KOMISIONET

Pranë QKK-së funksionojnë këto Këshilla dhe Komisione:

 1. Këshillat e Miratimit të Projekteve.
 2. Komisioni i Shqyrtimit Paraprak të Projekteve.
 3. Komisioni Financiar.
 4. Komisioni i Vizionimit.
 1. KËSHILLAT E MIRATIMIT TË PROJEKTEVE 
 1. Këshillat Miratues të Projekteve, këtu e më poshtë KMP, janë organizma jo funksionale, jashtë strukturës administrative të QKK.
 2. KMP ndihmojnë aktivitetin e QKK me ekspertizën e tyre për vlerësimin e projekteve kinematografike.
 3. KMP janë organe kolegjiale, me mandat 2- vjeçar. Veprimtaria e tyre shpërblehet me honorar.

PËRBËRJA E KMP

 1. KMP përbëhen nga anëtarë, të cilët propozohen nga shoqatat e kineastëve.
 2. Kineastë konsiderohen të gjithë personat që marrin pjesë në ideimin dhe prodhimin e veprave filmike.
 3. Anëtarët e KMP duhet të jenë kineastë, personalitete të fushës së artit dhe të kulturës, njerëz me autoritet publik, të vlerësuar për kontributin e tyre në zhvillimin e kulturës dhe artit shqiptar.

MËNYRA E ZGJEDHJES SË KMP

 1. Si rregull, para përfundimit të mandatit të KPM-ve ekzistuese, QKK u kërkon shoqatave të kineastëve të paraqesin dokumentacionin ligjor mbi bazën e të cilave ato funksionojnë. Dokumentat që duhet të depozitohen në QKK janë:
 1. CV e kandidaturave të propozuara për anëtarë të KMP.
 2. Vërtetim për rregjistrim si shoqatë nga gjykata e rrethit, i cili duhet të jetë lëshuar nga gjykata tre muajt e fundit.
 3. Kopje të Statutit dhe Aktit të themelimit të shoqatës, (për shoqatat e reja).
 4. Të dhënat e kontaktit të shoqatës, si adresa postare, faqja web, telefon zyre, telefon celular, e-mail zyrtar, me qëllim që të garantohet komunikimi me QKK në çdo kohë.
 5. Listën e përditësuar të anëtarësisë së shoqatës, në të cilën duhet të përfshihen të dhënat e anëtarëve të shoqatave, si numri i telefonit, adresat e-mail dhe nënshkrimin.
 6. Procesverbal origjinal i mbledhjes së shoqatës për zgjedhjen e kandidaturave përfaqësuese, në mbledhje duhet të jenë pjesëmarrës të paktën 50% e anëtarësisë së shoqatës.
 1. Pas përmbushjes së detyrimit për paraqitjen e dokumentacionit, shoqatave që rezultojnë me dokumentacion të rregullt, QKK, u kërkon të paraqesin propozimet për dy kanditatura për anëtarë të KMP të rradhës, njëri prej të cilëve do të jetë anëtar rezervë. Brenda 15 ditëve kalendarike, shoqatat janë të detyruara që të paraqesin kandidaturat e tyre (të paktën dy kandidatura), në rast të kundërt, QKK ndërton KMP me shoqatat që kanë paraqitur kandidaturat e tyre përfaqësuese.
 2. Secila kandidaturë e propozuar nga shoqatat duhet të përmbushë këto kritere:
 1. Të jetë shtetas shqiptar.
 2. Të ketë kryer arsimin e lartë.
 3. Të ketë dhënë kontribut në fushën e kinematografisë dhe artit.
 4. Të ketë integritet moral dhe profesional.
 5. Të mos jetë i dënuar penalisht, me vendim gjykate të formës së prerë.
 6. Të mos ketë konflikt interesi në përmbushje të kërkesave dhe dispozitave ligjore në fuqi.
 7. Të mos ketë qenë anëtar i KMP paraardhëse.
 1. KMP përbëhen nga 5-7 anëtarë të përhershëm. Numri i KMP, si dhe anëtarët përcaktohen rast pas rasti, në varësi të nevojave dhe kushteve, të cilat përcaktohen nga QKK.

FUNKSIONIMI I KMP

 1. Detyra kryesore e KMP është përzgjedhja dhe vlerësimi i projekteve kinematografike nga pikëpamja artistike dhe ekonomike. Për vendimet që marrin, anëtarët e KMP mbajnë përgjegjësi profesionale.
 2. KMP, në mbledhjen e parë të legjitimimit të mandatit nënshkruajnë deklaratën për konfliktin e interesit. Gjithashtu, me votim të hapur zgjedhin Kryetarin e KMP, i cili drejton mbledhjen, garanton zbatimin e ligjshmërisë, zbatimin e rregullave të etikës në komunikim ndërmjet pjesëmarrësve në mbledhje, si dhe marrjen e vendimeve të drejta konform legjislacionit në fuqi.
 3. Kryetari i KMP, mund të shtyjë ose të mbyllë mbledhjen përpara kohe, në rastet kur situata e përligj këtë veprim. Në këto raste duhet të merret një vendim i arsyetuar, i cili pasqyrohet në vendimin e mbledhjes.
 4. Mbledhjet e KMP organizohen nga QKK si rregull 10 ditë pas dërgimit të projekteve tek anëtarët e KMP.
 5. Kryetari i QKK, përcakton zhvillimin e mbledhjeve të KMP, të cilat janë në shërbim të politikave të institucionit.
 6. Në raste specifike, Kryetari i QKK për nevoja të institucionit, mund të iniciojë zhvillimin e mbledhjeve të KMP jashtë rradhës.
 7. Çdo ndryshim në datën dhe kohën e mbledhjes i komunikohet çdo anëtari të KMP.
 8. Rendi i ditës, koha, vendi i zhvillimit të mbledhjeve, si dhe mënyra e përzgjedhjes dhe vlerësimit të projekteve, përcaktohen nga Kryetari i QKK.
 9. Mbledhjet e KMP, janë të vlefshme kur janë të pranishëm më shumë se 2/3 e anëtarëve të tyre. Kur në hapjen e mbledhjes nuk janë të pranishëm 2/3 e anëtarëve, Kryetari i KMP, vendos thirrjen e mbledhjes në një ditë tjetër. Në pamundësi pjesëmarrje të një anëtari të KMP (e bërë me dije paraprakisht), administrata e QKK lajmëron anëtarin zëvendësues për të marrë pjesë në mbledhje.
 10. KMP, shohin me përparësi projektet të cilët janë paraqitur me bashkëprodhime reale, që kanë të garantuar financime alternative, apo qe garantojne marrëdhënie premtuese bashkëpunimi me subjekte të tjerë, vendas apo të huaj.
 11. Në varësi të vlerave artistike dhe në bazë të politikës financiare të QKK, KMP, në konsensus me Kryetarin e QKK, përcaktojnë mënyrën e votimit të projekteve, i cili mund të bëhet në një nga këto dy mënyra:

– I hapur, (me diskutim, me shumicë votash).

– I fshehtë, (me fletë votimi nominale). Në rast se vendoset të aplikohet votimi me pikë, anëtarët e KMP votojnë me fletë votimi nominale sipas formatit të përcaktuar në Aneksin 1 të kësaj Rregulloreje.

 1. Në përfundim të votimit, fleta e votimit, nënshkruhet nga anëtari i KMP. Pas përfundimit të votimit, fletët depozitohen tek Kryetari i KMP.  Më pas fletët lexohen një për një me totalin e pikëve për secilin projekt. Pasi përfundon leximi i pikëve, fletët e votimit sekretohen nga Juristi i QKK, i cili asiston KMP në të gjithë këtë fazë.
 2. Fleta e votimit është konfidenciale. Të gjitha së bashku, ato inventarizohen dhe ruhen si dokumentacion në arkivën e QKK.
 3. Në përfundim, pavarësisht nga mënyra e votimit, KMP, shpall renditjen e projekteve me nuër rendor nga i pari tek i fundit për çdo gjini filmi, apo për çdo projekt tjetër sipas kategorisë.
 4. Në rast se rezultojnë projekte me numër të barabartë pikësh, KMP kryen votim të hapur dhe me shumicë votash, përcaktohet projekti që renditet më i pari.
 5. Për vlerësimin e aspektit financiar të projekteve, KMP bazohet në përllogaritjet e bëra nga Komisioni Financiar që funksionon në Qendër, (i cili përbëhet nga ekspertë të fushës), si dhe bazuar në tarifat e financimit, të miratuara nga Kryetari i QKK, të cilat përcaktohen rast pas rasti, në varësi të situatës financiare të institucionit.
 6. Në fund të mbledhjes, secili anëtar i KMP nënshkruan vendimin përfundimtar.

 

TË DREJTAT E ANËTARIT TË KMP

Anëtari i KMP gëzon këto të drejta gjatë ushtrimit të mandatit:

 1. Të marrë vendim për projektet që shqyrtohen, në pavarësi të plotë dhe me integritet profesional.
 2. Të shprehë mendimin e tij për çështjet që shtrohen për diskutim.
 3. Të marrë njoftim të rregullt për detajet si: data, vendi, rendi i ditës së mbledhjes që do të zhvillohet.
 4. Të disponojë materialet e projekteve që shqyrtohen, të paktën 10 ditë nga data e zhvillimit të mbledhjes, me përjashtim të rasteve kur projektet që shqyrtohen nuk kanë nevojë për një studim paraprak të dokumentacionit.
 5. Të paguhet për pjesëmarrjen në mbledhje (kur mbledhja përfundon me një vendim efektiv, që nënkupton shpalljen e projekteve fituese), sipas akteve nënligjore në fuqi, në varësi të llojit të projekteve që shqyrtohen.

 

DETYRAT E ANËTARIT TË KMP

Anëtari i KMP ka këto detyrime gjatë ushtrimit të mandatit:

 1. Të marrë pjesë rregullisht në mbledhjet e KMP.
 2. Të respektojë rregullat e etikës në komunikim gjatë mbledhjeve të KMP.
 3. Të dëshmojë integritet dhe profesionalizëm në vendimmarrje.
 4. Të nënshkruajë në përgjegjësi të plotë deklaratën për konfliktin e interesit dhe të vërë në dijeni paraprakisht Kryetarin e QKK dhe Kryetarin e KMP në rast se në mbledhjen e rradhës shqyrtohet projekt, ku ai evidenton se vendimmarrja e tij përbën konflikt interesi.
 5. Anëtari i KMP nuk ka të drejtë të aplikojë, ose të jetë pjesë e projekteve konkuruese në periudhën kohore dy-vjeçare të mandatit të tij si anëtar i KMP-së. Ky përcaktim është i vlefshëm edhe në rastin kur anëtari i KMP-së jep dorëheqjen e parakohshme nga mandati i tij.
 6. Në rastin e dorëheqjes së parakohshme të një anëtari të KMP, anëtari zëvendësues i KMP i nënshtrohet këtij rregulli për periudhën kohore kur fillon detyrën si anëtar i KMP, e deri në përfundim të mandatit të KMP.
 7. Në rast se verifikohet marrja e vendimeve në kushtet e konfliktit të interesit, QKK është e detyruar që të veprojë sipas përcaktimeve ligjore të parashikuara për këto raste.

 

PËRFUNDIMI I PARAKOHSHËM I MANDATIT

Anëtari i KMP, largohet nga ky funksion përpara përfundimit të mandatit në rastet kur:

 1. Nuk merr pjesë në dy sesione radhazi pa paraqitur ndonjë arsye objektive;
 2. Merr një funkson që bie në kundërshtim me detyrën e anëtarit të KMP;
 3. Dënohet nga gjykata me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale;
 4. Jep dorëheqje me shkrim;
 5. Vërtetohet se ka marrë vendim, në konflikt interesi me projekte të shqyrtuara;
 6. Me dashje kryen veprime që janë në kundërshtim me etikën e komunikimit, të cilat pengojnë mbarëvajtjen dhe zhvillimin normal të mbledhjeve të KMP.
 7. Bëhet i paaftë për arsye shëndetësore.

 

 1. KOMISIONI I SHQYRTIMIT PARAPRAK TË PROJEKTEVE
 1. Komisioni i Shqyrtimit Paraprak të Projekteve, përbëhet nga:
 2. Kryetari i QKK.
 3. Drejtori i Drejtorisë së Projekteve.
 • Juristi i QKK.
 1. Komisioni ka detyrë kryesore shqyrtimin dhe seleksionimin e projekteve kinematografike që depozitohen dhe paraqitja e tyre në Këshillat Miratues të Projekteve. Komisioni e zhvillon punën e tij mbështetur në këtë procedurë:
 1. Projektet e paraqitura për konkurim on line shkarkohen brenda 10 ditë pune nga data e përfundimit të afatit të përcaktuar për depozitimin e projekteve.
 2. Dokumentacioni i paraqitur verifikohet nëse është i plotë.
 3. Komisioni harton procesverbal për projektet e depozituara, në të cilin përcaktohen:
 • Gjithë projektet e depozituara për secilën kategori.
 • Projektet që skualifikohen për shkak të mangësisë në dokumentacion, apo mosplotësimit të kritereve të vendosura për konkurim në kategoritë përkatëse (në rast se ka).
 • Projektet që kualifikohen për konkurim.
 • Pas nënshkrimit të procesverbalit, Komisioni i bën me dije secilit aplikues vendimin e Komisionit.

 

III. KOMISIONI FINANCIAR

 1. Komisioni Financiar është organizëm jo funksional, me mandat 1 vjeçar, i cili emërohet nga Kryetari i QKK dhe përbëhet nga tre anëtarë:
 2. Përfaqësues i QKK.
 3. Përfaqësues i QKK.
 • Përfaqësues i Drejtorisë Ekonomike të MK.
 1. Komisioni Financiar ka këto kompetenca kryesore:
 1. Vlerëson nga ana financiare projektet e paraqitura në konkurim, bazuar në normativat e brendshme, të miratuara konform procedurave të QKK, në zbatim të limiteve maksimale të financimit për çdo projekt kinematografik, të cilat miratohen nga Kryetari i QKK.
 2. Miraton kërkesën për ndryshim zërash në preventivin e miratuar nga KF të projekteve kinematografike. Kërkesa e shtëpisë kinematografike duhet të jetë e argumentuar dhe e justifikuar. Komisioni ka të drejtë të mos e miratojë, në rast se kërkohen ndryshime të cilat në buxhetin përfundimtar janë deklaruar se mbulohen nga bashkëprodhuesi.
 3. Mbikqyr dokumentacionin financiar të shpenzimeve të bëra për fondin buxhetor të projekteve të financuara, si dhe afatet e parashikuara në kontrataën e financimit.
 4. Merr vendim për njohjen ose jo të shpenzimeve të kryera prej shtëpive kinematografike.
 5. Aprovon situacionin përfundimtar të realizimit të projektit.
 1. Kryetari i QKK ka të drejtë të kërkojë të miratojë situacionin përfundimtar të realizimit të projektit.
 2. Mbledhjet e Komisionit Financiar evidentohen në një procesverbal, i cili hartohet në tre kopje.

 

 1. KOMISIONI I VIZIONIMIT
 1. Komisioni i Vizionimit është organizëm jo funksional, me afat 2- vjeçar dhe përbëhet nga tre anëtarë:
  1. Përfaqësues i MK.
  2. Përfaqësues i QKK.
  3. Përfaqësues i kineastëve.
 1. Kryetari i Komisionit të Vizionimit zgjidhet nga anëtarët e komisionit.
 2. Komisioni i Vizionimit pajis me Leje Qarkullimi veprat filmike, që paraqiten nga distributori për t’u pajisur me Leje Qarkullimi. Komisioni i Vizionimit mblidhet sa herë është e nevojshme.
 3. Distributori i paraqet Komisionit të Vizionimit këto dokumente:

a- kërkesën për të kategorizuar dhe qarkulluar filmin.

b- kopjen filmit (të përkthyer), në format DVD, apo në çdo suport tjetër në formë elektronike, list-dialogun në gjuhën shqipe.

c- Kopja e filmit e paraqitur duhet të jetë duhet të jetë e njëjtë me variantin që do të distribuohet.

d- Përveç filmave të prodhuar me financim të QKK, për të gjithë filmat e tjerë distributori duhet të paguajë tarifën e vizionimit, e cila është e përcaktuar me udhëzim të Ministrisë së Financave.

 1. Vizionimi i filmit, duhet të bëhet brenda 15 ditëve nga paraqitja e dokumenteve, e koordinuar me datën e caktuar nga distributori për premierën e shfaqjes së filmit.
 2. Vendimi i komisionit është i vlefshëm kur në vizionim marrin pjesë jo më pak se dy anëtarë të tij. Vendimi i komisionit merret me shumicë votash. Komisioni voton vetëm “pro” dhe “kundër”.
 3. Kur vepra filmike e paraqitur nuk është në pajtim me legjislacionin në fuqi, Komisioni i Vizionimit, nuk i pajis distributorët me leje qarkullimi të filmit.
 4. Vendimet pozitive të Komisionit kategorizohen:
 1. Kategoria “A”, kur filmi lejohet të shfaqet dhe mund të shikohet nga të gjitha moshat.

Në këtë kategori hyjnë filmat që forcojnë idealet e humanizmit dhe kanë karakter edukues, përfshirë dhe fëmijët.

 1. Kategoria “B”, kur filmi lejohet të shfaqet dhe mund të shikohet vetëm nga shtetasit mbi 14 vjeç.

Në këtë kategori hyjnë filmat, të cilët nuk janë në kontradiktë me parimet dhe normat universale të moralit, por ka kuadro të veçanta me përmbajtje erotike ose dhune.

 1. Kategoria “C”, kur filmi lejohet të shfaqet dhe mund të shikohet vetëm nga shtetasit mbi 18 vjeç.
 1. Për vendimin e Komisionit, distributori njoftohet me shkrim. Në rast se distributori nuk është dakort me vendimin e Komisionit, ai ka të drejtë të bëjë ankim në gjykatë.
 2. Komisioni i Vizionimit ka të drejtë të mos pajisë me liçensë qarkullimi, të gjithë ata filma që bien ndesh me dispozitat ligjore të Republikës së Shqipërisë që kanë të bëjnë me:
 3. cënim të nderit dhe prestigjit të historisë dhe të kombit shqiptar.
 4. kanë përmbajtje a kultivojnë ndjenja urrejtje, rraciste, terrorizëm, etj.
 5. që kultivojnë ideologji fondamentaliste, etj.
 6. që kanë përmbajtje të thellë pornografike.
 7. Vendimi i komisionit konfirmohet nga Kryetari i QKK, i cili mbi bazën e relatimit të bërë nga Komisioni i Vizionimit, nënshkruan Lejen e Qarkullimit të filmit, e cila përmban:

a- Numrin e lejes në rregjistrin audiovizual të QKK.

b-Titullin e filmit në gjuhën shqipe.

c- Titullin e filmit në gjuhën origjinale të prodhimit.

d- Kategorinë e filmit.

e- Nënshkrimin e Kryetarit dhe vula e QKK. 

 

KAPITULLI V

MËNYRA E PËRZGJEDHJES SË PROJEKTEVE KINEMATOGRAFIKE

Përzgjedhja e projekteve kinematografike nga KMP-të, si rregull kryhet në 4 faza:

 1. Prezantimi i projektit nga aplikantët.

Projekti mund të prezantohet nga aplikantët para KMP-ve. Prezantimi nga aplikantët zgjat deri në 10 minuta për secilin projekt. Zhvillimi i kësaj faze kryhet kur KMP e sheh të arsyeshme, në konsensus me Kryetarin e QKK.

 1. Diskutimi i projekteve nga anëtarët e KMP.

Gjatë fazës së diskutimit të projekteve, merr pjesë Kryetari i QKK. Anëtarët e KMP-ve, sipas rastit, kërkojnë sqarime për të kuptuar vizionin dhe politikat e QKK-së. Në rast se shihet e nevojshme në këtë fazë mund të marrin pjesë edhe Drejtori i Drejtorisë së Projekteve, apo punonjës të tjerë të QKK, për të raportuar rreth çështjeve financiare, juridike, etj.

 1. Votimi i projekteve nga anëtarët e KMP.

Procedura e vlerësimit të projekteve nga KMP, përshkruhet në Kapitullin IV.

 1. Përzgjedhja e projekteve fitues:

Dokumenti përfundimtar, vendimi i mbledhjes së KMP, mbi bazën e vlerave, përcakton klasifikimin e projekteve dhe masën e financimit të tyre, bazuar mbi ekspertizën financiare të Komsionit Financiar. Në fund vendimi nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e KMP.

Kryetari i QKK, në varësi të kushteve financiare të institucionit vendos numrin e projekteve që do të financohen.

 

KAPITULLI VI

MARRËDHËNIET E QKK ME PRODUCENTËT/SHTËPITË KINEMATOGRAFIKE DHE DISTRIBUTORËT

 1. RREGJISTRIMI NË QKK:
 1. Producenti/Shtëpia filmike (këtu e më poshtë “Producenti”) duhet të ketë kryer procedurën e regjistrimit, kur fillon marrëdhënie financiare me QKK.
 2. Producenti regjistrohet në QKK çdo vit kalendarik, ndërsa distributori regjistrohet 1 herë në 10 vjet.
 3. Qendra regjistron prodcentët, ose distributorët për ushtrimin e aktivitetit të tyre, pasi ata kanë paraqitur për regjistrimin fillestar:
 1. Ekstrakt i aktivitetit të shoqërisë, lëshuar nga QKB- Qendra Kombëtare e Biznesit.
 2. NIPT-in.
 3. Vërtetim për pagimin e detyrimeve tatimore/deklaratë në përgjegjësi personale për shlyerjen e tyre.
 4. Statutin e shoqërisë (në rast se është person juridik).
 5. Formularin e regjistrimit në QKK, (të plotësuar nga përfaqësuesi i producentit apo distributorit, të pajisur me autorizim).
 6. Deklaratën e pranimit të kushteve të QKK.
 7. Faturë për kryerjen e pagesës së tarifës së regjistrimit në QKK.
 8. Fotokopje të kartës së identitetit ose pasaportës.
 1. Për regjistrimin vjetor (jo për herë të parë), dokumentat për rregjistrimin e Producenti reduktohen si më poshtë:
 1. Ekstraktin e aktivitetit të shoqërisë, lëshuar nga QKR.
 2. Vërtetim për pagimin e detyrimeve tatimore/deklaratë në përgjegjësi personale për shlyerjen e tyre.
 3. Formularin e regjistrimit në QKK.
 4. Deklaratën e pranimit të kushteve të QKK.
 5. Faturën që vërteton pagesën e tarifës së regjistrimit në QKK.
 6. Fotokopje të kartës së identitetit ose pasaportës.
 1. Pas paraqitjes së dokumentacionit të nevojshëm, QKK pajis Produksionin dhe distributorët me lejen përkatëse.

 

 1. PARAQITJA E PROJEKTIT PËR KONKURIM 
 1. Producenti paraqesin për projektet për konkurim në formë on line, në faqen e internetit filmcoproduction.com, që administrohet nga QKK.
 2. Pasi bën rregjistrimin vjetor në QKK, Producenti rregjistrohet në këtë faqe dhe hedh të dhënat e tij. Producenti nuk mund të ngarkojë në sistem/aplikojë projekt, pa kryer më parë rregjistrimin vjetor në QKK. Sistemi nuk lejon/pranon kryerjen e veprimeve të mëtejshme.
 3. Në varësi të llojit të projektit që do të aplikohet, janë të listuara dokumentat e nevojshme (të detyrueshme dhe opsionale), që duhet të ngarkohen për të krijuar dosjen e aplikimit.
 4. Komisioni i Shqyrtimit Paraprak të Projekteve do të skualifikojë projektet që nuk paraqesin (ngarkojnë në sistem) të gjithë dokumentacionin e përcaktuar “I detyrueshëm”, apo që paraqesin (ngarkojnë në sistem) dokumenta të pavlefshëm.
 5. Dokumentat që kanë nevojë për nënshkrim do të ngarkohen të skanuara, pasi të jenë nënshkruar / vulosur (sipas rastit).
 6. Pas përfundimit të afatit të aplikimeve, Komisioni i Shqyrtimit Paraprak të Projekteve, konform procedurës me të cilën operon, vendos për projektet që janë paraqitur (ngarkuar në sistem) në mënyrë korrekte, të cilët do të kalohen për shqyrtim në KMP.
 7. Projektet që janë paraqitur (ngarkuar në sistem) në mënyrë jo korrekte (me mangësi në dokumentacion), Komisioni i Shqyrtimit Paraprak të Projekteve i refuzon. Argumentimi përcillet nëpërmjet sistemit dhe Producenti njoftohet me email për arsyet e skualifikimit.
 8. Projektet e shpallura fitues nga Këshilli i Miratimit të Projekteve duhet të paraqiten origjinalë pranë Drejtorisë së Projekteve të QKK.

 

III. RREGULLA TË PËRGJITHSHME PËR APLIKIMIN:

 1. Producenti, mund të paraqesë jo më shumë se 2 (dy) projekte në një sezon konkurimi.
 2. Producenti mund të paraqesë në një sezon konkurimi vetëm 1 (një) projekt për film artistik me metrazh të gjatë (vepër karriere ose vepër e parë).
 3. Producenti mund të paraqesë në një sezon konkurimi vetëm 1 (një) projekt për festival, apo javë filmi.
 4. Producenti mund të paraqesë në një sezon konkurimi më shumë se 2 (dy) projekte filmike të kategorisë Indipendent.
 5. Regjisori mund të paraqitet për konkurim vetëm me 1 (një) projekt në një sezon konkurimi.
 6. Komisioni i Shqyrtimit Paraprak të Projekteve nuk do të kualifikojë  për shqyrtim nga KMP, projekte filmike, të cilët janë paraqitur në konkurim dy herë pranë QKK.
 7. Sesionet e konkurimit për projekte kinematografike hapen në varësi të situatës financiare të QKK dhe shpallen jo më vonë se 1 muaj nga data e përfundimit të afatit, në faqen zyrtare të internetit të QKK, nationalfilmcenter.gov.al, si dhe në mjetet e tjera të komunikimit elektronik.
 8. Projektet kinematografike për konkurim, duhet të paraqiten në QKK vetëm në formë elektronike në faqen filmcoproduction.com.

 

 1. RREGULLA TË PËRGJITHSHME PËR FINANCIMIN:
 1. Producenti nuk mund të nënshkruajë dy kontrata, e nuk mund të financohet për realizimin e dy projekteve në të njëjtën kohë. Përjashtim nga ky përcaktim janë:
 1. Projektet e kategorisë filma Indipendent.
 2. Projektet e kategorisë “Projekte të ndryshme”.
 3. Projektet e kategorisë “bashkëprodhime në minorancë’’.
 4. Financimi i projektit është në interes të Qendrës dhe bëhet me vendim të arsyetuar të Kryetarit.
 1. Në raste të veçanta mund të nënshkruhen dy kontrata, por financimi i projektit të dytë do të bëhet pasi Produksioni të ketë mbyllur detyrimet financiare të projektit të parë. Ecuria e projektit të dytë mund të garantohet me fonde të siguruara nga Produksioni në mënyrë alternative, ose me fondet e veta.
 2. Projektet për film artistik me metrazh të gjatë, si dhe film artistik me metrazh të gjatë – vepër e parë, janë të detyruar të aplikojnë në Eurimages.
 3. Projektet filmike që do të shpallen fitues nga Këshilli i Miratimit të Projekteve, do të financohen vetëm pasi të paraqesin konfirmimin zyrtar që kanë aplikuar dhe janë pranuar në konkurim në Eurimages.

 

 1. NËNSHKRIMI I KONTRATËS:
 1. Projekti kinematografik, i cili shpallet fitues me vendim të KMP, do të financohet pasi vendimi i KMP të miratohet nga Kryetari i QKK. Në rastet kur Kryetari refuzon të miratojë vendimin e KMP, ky i fundit ka të drejtë të ri-mblidhet dhe të shqyrtojë të njëjtin rend dite. Vendimi që merret në këtë rast është i formës së prerë. Përfundimi i njërës prej këtyre procedurave, konsiderohet si miratim i financimit.
 2. Produksioni duhet të paraqitet për të nënshkruar kontratën e financimit për projektin e miratuar, jo më vonë se:
 3. 12 muajnga data e miratimit të financimit, për projektet e filmit artistik me metrazh të gjatë.
 4. 9 muajnga data e miratimit të financimit për projektet për filma artistikë me metrazh të gjatë-vepër e parë, projektet për filma artistikë Indipendent metrazh i gjatë, si dhe projektet për bashkëprodhime në minorancë.
 • 6 muajnga data e miratimit të financimit, për projektet film artistik me metrazh të shkurtër, film dokumentar, film i animuar, të gjithë këta filma të kategorisë Indipendentë, projektet e ndryshme kinematografike, projektet për pasprodhim, si dhe projektet për distribucion.
 1. Në raste të veçanta, sidomos kur situata financiare e Qendrës e justifikon një gjë të tillë, afatet e sipërpërmendura mund të ndryshohen me vendim të Kryetarit të QKK.
 2. Tejkalimi i afateve të sipërpërmendura, (pavarësisht nga arsyet, përfshi edhe pamundësinë e përfundimit të negociatave për nënshkrimin e kontratës), e bën nul vendimin për financimin e projektit.
 3. Producenti duhet të paraqesë këto dokumenta në QKK para nënshkrimit të kontratës së financimit me QKK:
 4. Preventivi përfundimtar për realizimin e projektit, në përputhje me vlerën e financimit të miratuar nga QKK. Preventivi duhet të jetë i nënshkruar nga Producenti dhe Producenti Ekzekutiv.
 5. Kontratë me autorët kryesorë të filmit/projektit.
 • Plani kalendarik i realizimit të projektit.
 1. Kontratë/a bashkëprodhimi (në varësi të llojit të projektit), ose Deklaratë e Produksionit, në të cilën garantohet mbulimi i zërave që nuk financohen nga QKK.
 2. Dokumenta të tjera që vlerësohen se janë të nevojshme në varësi të llojit të projektit, apo janë caktuar nga KMP për t’u paraqitur në këtë fazë.
 3. Producenti duhet të paraqesë këto dokumenta shtesë për filmin artistik me metrazh të gjatë:
 4. Montazhi financiar i projektit/Plani Financiar të projektit, ku paqyrohen financimin e të gjithë bashkëprodhues.
 5. Raport i periudhës së zhvillimit të projektit.
 6. Para financimit të fazës së xhirimit të filmit, producenti duhet të paraqesë në Qendër:
  1. Kontratat e nënshkruara me stafin që do të kontribuojë në film, sipas përcaktimeve të bëra në buxhetin e paraqitur të filmit.
  2. Kontratat e nënshkruara me aktorët kryesorë, rolet e dyta, etj.

 

 1. TERMAT KRYESORE TË KONTRATËS:
 1. Kontrata, e cila si rregull hartohet në zbatim të dispozitave të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, në parim, përfshin çështjet e mëposhtme:
 1. afatet e realizimit të projektit.
 2. vlerën dhe periudhat e financimit të projektit nga QKK.
 3. detyrimin e Produksionit për dorëzimin në QKK të dokumentave justifikuese për shpenzimet financiare të kryera, të cilat shqyrtohen nga Komisioni Financiar.
 4. detyrimin për depozitimin e situacionit përfundimtar të realizimit të projektit, e shprehur në përqindje kontributi i secilës palë bashkëprodhuese.
 5. sanksionet në rastet e moszbatimit të detyrimeve kontraktore, etj.

 

VII. TË DREJTA DHE DETYRIME TË TJERA PARA PËRFUNDIMIT TË PROJEKTIT

 1. Pas përfundimit të projektit, Producenti ka detyrim dorëzimin e një kopje të filmit në format DCP/DVD në QKK dhe në AQSHF.
 2. Producenti para realizimit së filmit, depoziton një DVD të veprës filmike për Komisionin e Vizionimit.
 3. Premiera e filmit të financuar nga QKK duhet të plotësojë këto kushte:
 1. Të kryhet brenda afateve të përcaktuara në kontratën e financimit.
 2. Në materialet promocionale të vendoset logo e QKK, e të shkruhet “Me financimin e Qendrës Kombëtare të Kinematografisë”.
 3. Shfaqja e filmit duhet të organizohe në salla kinemaje.
 1. Producenti që ka përfituar financim në QKK për realizimin e një vepre filmike, është i detyruar të bëjë deklarimin e të ardhurave të realizuara nga distribucioni konform dispozitave ligjore.
 2. Projektet që do të konkurojnë dhe do të shpallen fituese që nga data e hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje, përpara realizimit të premierës mund të aplikojnë në QKK dhe të konkurojnë në kategoritë Promocion dhe distribucion filmi.
 3. Projektet që realizojnë premierën e filmit, mund të aplikojnë në QKK dhe të konkurojnë në kategorinë Distribucion filmi.
 4. Rregullat për këto kategori përcaktohen në Kapitullin VII të kësaj Rregulloreje.

 

KAPITULLI VII

DOKUMENTACIONI I PROJEKTIT

 • Projektet kinematografike që do të paraqiten për konkurim në QKK duhet të përmbajnë:
 1. Projekti Film artistik me metrazh të gjatë: 

Kritere të detyrueshme për aplikim: 

 1. Produksioni duhet të jetë subjekt juridik.
 2. Produksioni duhet të ketë realizuar të paktën dy kontrata financimi të suksesshme me QKK, një prej të cilave të jetë film artistik metrazh vepër e gjatë- vepër e parë.
 3. Regjisori i projektit duhet të ketë realizuar të paktën një film me metrazh të gjatë- vepër e parë me financimin e QKK.

Dokumentacion i detyrueshëm:

 1. Kërkesë për financimin e projektit kinematografik.
 2. Formulari i aplikimit.
 3. Preventivi paraprak i filmit.
 4. Synopsis i shkurtër – jo më shumë se 5 rreshta.
 5. Synopsis i skenarit – deri në 2 faqe.
 6. Skenari përfundimtar (sipas formatit të programit final draft).
 7. Çertifikatë për rregjistrimin e skenarit, lëshuar nga Zyra Shqiptare për të Drejtën e Autorit.
 8. Aktmarrëveshje paraprake me bashkëproducentë vendas/të huaj.
 9. Vizioni i regjisorit/Platforma regjisoriale për veprën e ardhshme – deri 3 faqe.
 10. V. e Producentit.
 11. DVD/link të veprës së mëparshme të realizuar nga Produksioni.
 12. V. e regjisorit.
 13. DVD/link të veprës së mëparshme të regjisorit.
 14. Aktmarrëveshje paraprake me autorët kryesorë realizues të projektit.
 15. Deklaratë (në përgjegjësi personale) për distribucionin/shitjen e filmave të prodhuar me financimin e QKK dhe të ardhurat e realizuara.
 16. Link-un e pjesëmarrjes në festivale të filmave të Regjisorit, si edhe çmimet e fituara (në rast se ka).
 17. Deklaratë e shtëpisë kinematografike.
 18. Deklaratë e skenaristit. 

Dokumentacion shtesë (jo i detyrueshëm):

 • Ilustrime vizuale me fotografi, story board, casting provizor, apo xhirime të thjeshta, që ndihmojnë KMP për perceptuar vizionin dhe stilin e regjisorit.
 • Plani kalendarik i realizimit të projektit.
 • Projekti i distribucionit dhe territoret e shitjes së filmit (kontrata aktmarrëveshje, letra qëllimi nga distributorë të ndryshëm vendas/të huaj).
 • Aktmarrëveshje paraprake me realizuesit dhe interpretuesit kryesorë të veprës.
 • Informacione që vlerësoni se ndihmojnë në prezantimin e projektit. 
 1. Projekti Film artistik me metrazh të gjatë- vepër e parë:

 

Kritere të detyrueshme për aplikim: 

 1. Producenti duhet të jetë subjekt juridik.
 2. Producenti që nuk ka realizuar më parë një film me metrazh të gjatë, duhet të kontraktojë producent ekzekutiv një person i cili ka realizuar më parë në detyrën producent/producent ekzekutiv në një film me metrazh të gjatë të financuar nga QKK.
 3. Regjisori i projektit me metrazh të gjatë- vepër e parë, duhet të ketë realizuar më parë të paktën një film me metrazh të shkurtër.
 4. Regjisori i projektit me metrazh të gjatë- vepër e parë, nuk mund të jetë producent dhe producent ekzekutiv në të njëjtin projekt.

 

DOKUMENTACIONI I DETYRUESHËM PËR APLIKIM:

 1. Kërkesë për financimin e projektit kinematografik.
 2. Formulari i aplikimit.
 3. Preventivi paraprak i filmit.
 4. Synopsis i skenarit – deri në 2 faqe.
 5. Synopsis i shkurtër – jo më shumë se 5 rreshta.
 6. Skenari përfundimtar (sipas formatit të programit final draft).
 7. Çertifikatë për rregjistrimin e skenarit, lëshuar nga Zyra Shqiptare për të Drejtën e Autorit
 8. Aktmarrëveshje paraprake me bashkëproducentë vendas/të huaj.
 9. Vizioni i regjisorit/Platforma regjisoriale për veprën e ardhshme – deri 3 faqe.
 10. V. e Producentit.
 11. V. e regjisorit.
 12. DVD/link me veprën/at e mëparshme të regjisorit
 13. DVD/link me veprën/at e mëparshme të Producentit.
 14. Aktmarrëveshje me Producentin Ekzekutiv.
 15. V. e Producentit Ekzekutiv.
 16. Aktmarrëveshje paraprake me autorët e projektit.
 17. Deklaratë (në përgjegjësi personale) për distribucionin/shitjen e filmave të prodhuar me financimin e QKK dhe të ardhurat e realizuara.
 18. Deklaratë për pjesëmarrje në festivale të filmit të mëparshëm, si edhe çmimet e fituara (në rast se ka).
 19. Deklaratë e shtëpisë kinematografike.
 20. Deklaratë e skenaristit. 

Dokumentacion shtesë (jo i detyrueshëm):

 • Ilustrime vizuale me fotografi, story board, casting provizor, apo xhirime të thjeshta, që ndihmojnë KMP për perceptuar vizionin dhe stilin e regjisorit.
 • Plani kalendarik i realizimit të projektit.
 • Projekti i distribucionit dhe territoret e shitjes së filmit (kontrata aktmarrëveshje, letra qëllimi nga distributorë të ndryshëm vendas/të huaj).
 • Aktmarrëveshje paraprake me realizuesit dhe interpretuesit kryesorë të veprës.
 • Informacione që vlerësoni se ndihmojnë në prezantimin e projektit. 
 1. Projekti Film artistik me metrazh të gjatë- Indipendent:

DOKUMENTACIONI I DETYRUESHËM PËR APLIKIM:

 1. Kërkesë për shqyrtimin dhe financimin e projektit kinematografik.
 2. Formulari i aplikimit.
 3. Preventivi paraprak i filmit.
 4. Synopsis i skenarit – deri në 2 faqe.
 5. Synopsis i shkurtër – jo më shumë se 5 rreshta.
 6. Skenari përfundimtar (sipas formatit të programit final draft).
 7. Çertifikatë për rregjistrimin e skenarit, lëshuar nga Zyra Shqiptare për të Drejtën e Autorit.
 8. Aktmarrëveshje paraprake me bashkëproducentë vendas/të huaj.
 9. Vizioni i regjisorit/Platforma regjisoriale për veprën e ardhshme – deri 3 faqe.
 10. V. e Producentit.
 11. V. e regjisorit.
 12. DVD/link të filmave të mëparshëm të regjisorit.
 13. Aktmarrëveshje paraprake me autorët e projektit.
 14. Deklaratë (në përgjegjësi personale) për distribucionin/shitjen e filmave të prodhuar me financimin e QKK dhe të ardhurat e realizuara.
 15. Deklaratë për pjesëmarrje në festivale të filmit të mëparshëm, si edhe çmimet e fituara (në rast se ka).
 16. Deklaratë e shtëpisë kinematografike.
 17. Deklaratë e skenaristit. 

Dokumentacion shtesë (jo i detyrueshëm):

 • Ilustrime vizuale me fotografi, story board, casting provizor, apo xhirime të thjeshta, që ndihmojnë KMP për perceptuar vizionin dhe stilin e regjisorit.
 • Plani kalendarik i realizimit të projektit.
 • Projekti i distribucionit dhe territoret e shitjes së filmit (kontrata aktmarrëveshje, letra qëllimi nga distributorë të ndryshëm vendas/të huaj).
 • Aktmarrëveshje paraprake me realizuesit dhe interpretuesit kryesorë të veprës.
 • Informacione që vlerësoni se ndihmojnë në prezantimin e projektit.
 1. Projekti Film artistik me metrazh të shkurtër:

DOKUMENTACIONI I DETYRUESHËM PËR APLIKIM:

 1. Kërkesë për shqyrtimin dhe financimin e projektit kinematografik.
 2. Formulari i aplikimit.
 3. Preventivi paraprak i filmit.
 4. Synopsis i skenarit – deri në 1 faqe.
 5. Synopsis i shkurtër – jo më shumë se 5 rreshta.
 6. Skenari përfundimtar (sipas versionit të programit Final Draft).
 7. Çertifikatë për rregjistrimin e skenarit, lëshuar nga Zyra Shqiptare për të Drejtën e Autorit.
 8. Vizioni i regjisorit/Platforma ragjisoriale për veprën e ardhshme – deri në 2 faqe.
 9. Aktmarrëveshje paraprake me bashkëproducentë vendas/të huaj.
 10. V. e Producentit.
 11. V. e regjisorit.
 12. DVD/link të veprës së mëparshme të regjisorit
 13. Aktmarrëveshje paraprake me autorët kryesorë realizues të projektit.
 14. Deklaratë (në përgjegjësi personale) për distribucionin/shitjen e filmave të prodhuar me financimin e QKK dhe të ardhurat e realizuara.
 15. Link-un e pjesëmarrjes në festivale të filmave të Regjisorit, si edhe çmimet e fituara (në rast se ka).
 16. Deklaratë e shtëpisë kinematografike.
 17. Deklaratë e skenaristit.

Dokumentacion shtesë (jo i detyrueshëm):

 • Ilustrime vizuale me fotografi/story board, të cilat ndihmojnë KMP për perceptuar vizionin dhe stilin e regjisorit.
 • Plani kalendarik i realizimit të projektit.
 • Projekti i distribucionit dhe territoret e shitjes së filmit – kontrata aktmarreveshje, apo letra qëllimi nga distributorë të ndryshëm vendas, apo të huaj.
 • Aktmarrëveshje paraprake me bashkëproducentë vendas ose të huaj.
 • Aktmarrëveshje paraprake me realizuesit/interpretuesit e veprës.
 • Informacione/shpjegime që vlerësoni se ndihmojnë prezantimin e projektit. 
 1. Projekti Film artistik me metrazh të shkurtër- Indipendent:

DOKUMENTACIONI I DETYRUESHËM PËR APLIKIM:

 1. Kërkesë për shqyrtimin dhe financimin e projektit kinematografik.
 2. Formulari i aplikimit.
 3. Preventivi paraprak i filmit.
 4. Synopsis i skenarit – deri në 1 faqe.
 5. Synopsis i shkurtër – jo më shumë se 5 rreshta.
 6. Skenari përfundimtar (sipas versionit të programit Final Draft).
 7. Çertifikatë për rregjistrimin e skenarit, lëshuar nga Zyra Shqiptare për të Drejtën e Autorit.
 8. Vizioni i regjisorit/Platforma ragjisoriale për veprën e ardhshme – deri në 2 faqe.
 9. V. e Producentit.
 10. V. e regjisorit.
 11. Aktmarrëveshje paraprake me autorët e projektit.
 12. Deklaratë (në përgjegjësi personale) për distribucionin/shitjen e filmave të prodhuar me financimin e QKK dhe të ardhurat e realizuara.
 13. Link-un e pjesëmarrjes në festivale të filmave të Regjisorit, si edhe çmimet e fituara (në rast se ka).
 14. Deklaratë e shtëpisë kinematografike.
 15. Deklaratë e skenaristit. 

Dokumentacion shtesë (jo i detyrueshëm):

 • DVD/link të veprës së mëparshme të regjisorit
 • Ilustrime vizuale me fotografi / story board, të cilat ndihmojnë KMP për perceptuar vizionin dhe stilin e regjisorit.
 • Plani kalendarik i realizimit të projektit.
 • Projekti i distribucionit dhe territoret e shitjes së filmit – kontrata aktmarreveshje, apo letra qëllimi nga distributorë të ndryshëm vendas, apo të huaj.
 • Aktmarrëveshje paraprake me bashkëproducentë vendas ose të huaj.
 • Aktmarrëveshje paraprake me realizuesit kryesorë të veprës.
 • Informacione/shpjegime që ndihmojnë prezantimin e projektit. 
 1. Projekti Film Dokumentar:

DOKUMENTACIONI I DETYRUESHËM PËR APLIKIM:

 1. Kërkesë për shqyrtimin dhe financimin e projektit kinematografik.
 2. Formulari i aplikimit.
 3. Preventivi paraprak i filmit.
 4. Synopsis i skenarit – deri në 1 faqe.
 5. Synopsis i shkurtër – jo më shumë se 5 rreshta.
 6. Skenari përfundimtar (sipas versionit të programit Final Draft).
 7. Çertifikatë për rregjistrimin e skenarit, lëshuar nga Zyra Shqiptare për të Drejtën e Autorit.
 8. Vizioni i regjisorit/Platforma regjisoriale për veprën e ardhshme – deri në 2 faqe.
 9. V. e Produksionit.
 10. V. e regjisorit.
 11. DVD/link me vepër të mëparshme të regjisorit.
 12. Aktmarrëveshje paraprake me autorët e projektit.
 13. Deklaratë (në përgjegjësi personale) për distribucionin/shitjen e  filmave të prodhuar me financimin e QKK dhe të ardhurat e realizuara.
 14. Deklaratë e shtëpisë kinematografike.
 15. Deklaratë e skenaristit. 

Dokumentacion shtesë (jo i detyrueshëm):

 • Plani kalendarik i realizimit të projektit.
 • Projekti i distribucionit dhe territoret e shitjes së filmit (kontrata aktmarreveshje, apo letra qëllimi nga distributorë të ndryshëm vendas, apo të huaj).
 • Deklaratë për pjesëmarrje në festivale të filmit të mëparshëm, si edhe çmimet e fituara (në rast se ka).
 • Aktmarrëveshje paraprake me bashkëproducentë vendas dhe/ose të huaj. Aktmarrëveshje apo kontrata paraprake me realizuesit dhe interpretuesit kryesorë të veprës.
 • Informacione apo shpjegime që vlerësoni se ndihmojnë në prezantimin e projektit.   
 1. Projekti Film Dokumentar- Indipendent:

DOKUMENTACIONI I DETYRUESHËM PËR APLIKIM:

 1. Kërkesë për shqyrtimin dhe financimin e projektit kinematografik.
 2. Formulari i aplikimit.
 3. Preventivi paraprak i filmit.
 4. Synopsis i skenarit – deri në 1 faqe.
 5. Synopsis i shkurtër – jo më shumë se 5 rreshta.
 6. Skenari përfundimtar (sipas versionit të programit Final Draft).
 7. Çertifikatë për rregjistrimin e skenarit, lëshuar nga Zyra Shqiptare për të Drejtën e Autorit.
 8. Vizioni i regjisorit/Platforma regjisoriale për veprën e ardhshme – deri në 2 faqe.
 9. V. e Producentit.
 10. V. e regjisorit.
 11. Aktmarrëveshje paraprake me autorët e projektit.
 12. Deklaratë (në përgjegjësi personale) për distribucionin/shitjen e filmave të prodhuar me financimin e QKK dhe të ardhurat e realizuara.
 13. Deklaratë e shtëpisë kinematografike.
 14. Deklaratë e skenaristit.

Dokumentacion shtesë (jo i detyrueshëm):

 • DVD/link me vepër të mëparshme të regjisorit.
 • Plani kalendarik i realizimit të projektit.
 • Projekti i distribucionit dhe territoret e shitjes së filmit (kontrata aktmarreveshje, apo letra qëllimi nga distributorë të ndryshëm vendas, apo të huaj).
 • Deklaratë për pjesëmarrje në festivale të filmit të mëparshëm, si edhe çmimet e fituara (në rast se ka).
 • Aktmarrëveshje paraprake me bashkëproducentë vendas dhe/ose të huaj. Aktmarrëveshje apo kontrata paraprake me realizuesit dhe interpretuesit kryesorë të veprës.
 • Informacione apo shpjegime që vlerësoni se ndihmojnë në prezantimin e projektit.
 1. Projekti Film i Animuar:

DOKUMENTACIONI I DETYRUESHËM PËR APLIKIM:

 1. Kërkesë për shqyrtimin dhe financimin e projektit kinematografik.
 2. Formulari i aplikimit.
 3. Preventivi paraprak i filmit.
 4. Synopsis i skenarit – jo më shumë se 1 faqe.
 5. Skenari përfundimtar.
 6. Çertifikatë për rregjistrimin e skenarit, lëshuar nga Zyra Shqiptare për të Drejtën e Autorit.
 7. Personazhet dhe dekoret në version të avancuar. Materializimi i personazheve dhe dekoreve ne tekniken dhe formatin me te cilen do te realizohet filmi. (vizatim, kolazh, kukulla, plasteline, 3D etj).
 8. Story-board.
 9. Vizioni i regjisorit për veprën e ardhshme.
 10. Aktmarrëveshje paraprake me bashkëproducentë vendas/të huaj.
 11. V. e Producentit.
 12. V. e regjisorit.
 13. DVD/link me punë të mëparshme të regjisorit.
 14. Aktmarrëveshje paraprake me autorët e projektit.
 15. Deklaratë (në përgjegjësi personale) për distribucionin/shitjen e filmave të prodhuar me financimin e QKK dhe të ardhurat e realizuara.
 16. Deklaratë për pjesëmarrje në festivale të filmit të mëparshëm, si edhe çmimet e fituara (në rast se ka).
 17. Deklaratë e shtëpisë kinematografike.
 18. Deklaratë e skenaristit. 

Dokumentacion shtesë (jo i detyrueshëm):

 • Material pilot 10 – 30 sekonda, i cili do të shërbejë për të krijuar një ide më të qartë rreth qasjes artistike dhe estetike, atmosferës, animacionit, teknikës dhe formatit me të cilin do të realizohet filmi
 • Plani kalendarik i realizimit të projektit.
 • Projekti i distribucionit dhe territoret e shitjes së filmit (kontrata aktmarrëveshje, apo letra qëllimi nga distributorë të ndryshëm vendas, apo të huaj).
 • Informacione apo shpjegime që vlerësoni se ndihmojnë në prezantimin e projektit.
 1. Projekti Film i Animuar- Indipendent:

DOKUMENTACION I DETYRUESHËM PËR APLIKIM:

 1. Kërkesë për shqyrtimin dhe financimin e projektit kinematografik.
 2. Formulari i aplikimit.
 3. Preventivi paraprak i filmit.
 4. Synopsis i skenarit – jo më shumë se 1 faqe.
 5. Skenari përfundimtar.
 6. Çertifikatë për rregjistrimin e skenarit, lëshuar nga Zyra Shqiptare për të Drejtën e Autorit.
 7. Personazhet dhe dekoret në version të avancuar. Materializimi i personazheve dhe dekoreve ne tekniken dhe formatin me te cilen do te realizohet filmi. (vizatim, kolazh, kukulla, plasteline, 3D etj).
 8. Story-board i kompletuar.
 9. Vizioni i regjisorit për veprën e ardhshme
 10. Aktmarrëveshje paraprake me bashkëproducentë vendas/ të huaj.
 11. V. e shtëpisë kinematografike.
 12. V. e regjisorit.
 13. Aktmarrëveshje paraprake me autorët e projektit.
 14. Deklaratë (në përgjegjësi personale) për distribucionin/shitjen e filmave të prodhuar me financimin e QKK dhe të ardhurat e realizuara.
 15. Deklaratë për pjesëmarrje në festivale të filmit të mëparshëm, si edhe çmimet e fituara (në rast se ka).
 16. Deklaratë e shtëpisë kinematografike.
 17. Deklaratë e skenaristit. 

Dokumentacion shtesë (jo i detyrueshëm):

 • DVD/link me veprën e mëparshme të Regjisorit.
 • Plani kalendarik i realizimit të projektit.
 • Projekti i distribucionit dhe territoret e shitjes së filmit (kontrata aktmarrëveshje, apo letra qëllimi nga distributorë të ndryshëm vendas, apo të huaj).
 • Informacione apo shpjegime që vlerësoni se ndihmojnë në prezantimin e projektit.
 1. Projekte të ndryshme kinematografike:

DOKUMENTACIONI I DETYRUESHËM PËR APLIKIM:

 1. Kërkesë për shqyrtimin dhe financimin e projektit kinematografik.
 2. Formulari i aplikimit.
 3. Preventivi paraprak i projektit.
 4. Plani kalendarik.
 5. Aktmarrëveshje paraprake me partnerë të realizimit të aktivitetit, vendas /të huaj.
 6. V. e shtëpisë kinematografike.
 7. V. e aplikantit.
 8. Deklaratë (në përgjegjësi personale) për të ardhurat e realizuara nga projekte të mëparshëm të prodhuar me financimin e QKK-së.
 9. Deklaratë e shtëpisë kinematografike. 

 Dokumentacion shtesë (jo i detyrueshëm):

 • Informacione apo shpjegime që vlerësoni se ndihmojnë në prezantimin e projektit.
 1. PROJEKTE PËR PASPRODHIM (Postproduction) 

Kritere të detyrueshme për aplikim: 

 1. Në këtë kategori mund të aplikojnë projektet filmike, Regjisori i të cilit duhet të jetë shtetas shqiptar.
 2. Projekti duhet të plotësojë kushtet dhe parametrat e një vepre filmike, të cilat nuk kanë marrë financim në QKK.
 3. Projekti filmik duhet t’i ketë përfunduar xhirimet, si dhe të ketë realizuar montazhin paraprak.
 4. Projekti filmik që aplikon për financim, nuk duhet ta ketë kryer premierën. 

DOKUMENTACIONI I DETYRUESHËM PËR APLIKIM: 

 1. Kërkesë për shqyrtimin dhe financimin e projektit kinematografik.
 2. Formulari i aplikimit.
 3. Preventivi paraprak i projektit, në të cilin do të paraqiten të detajuara kostot për përmbylljen e fazës së pasprodhimit (Montazh video – audio (formati minimal 5.1 dolby soround), miksazh, kolone zanore, color correction, titra, si dhe dhe masterin në DCP).
 4. Synopsis i skenarit – jo më shumë se 1 faqe.
 5. Skenari përfundimtar (në versionin final draft).
 6. Çertifikatë për rregjistrimin e skenarit, lëshuar nga Zyra Shqiptare për të Drejtën e Autorit.
 7. V. e shtëpisë kinematografike.
 8. V. e regjisorit.
 9. V. e studios ku do të realizohet postproduksioni.
 10. Aktmarrëveshje me studion e montazhit të filmit (vendas /të huaj).
 11. Link me materialin premontazh, të filmit të xhiruar.
 12. Deklaratë (në përgjegjësi personale) të producentit dhe regjisorit se filmi nuk e ka kryer premierën.
 13. Deklaratë (në përgjegjësi personale) për distribucionin/shitjen e filmave të prodhuar me financimin e QKK dhe të ardhurat e realizuara. (nese ka)
 14. Deklaratë e shtëpisë kinematografike.
 15. Deklaratë e skenaristit.

Dokumentacion shtesë (jo i detyrueshëm):

 • Plani kalendarik
 • Informacione apo shpjegime që vlerësoni se ndihmojnë në prezantimin e projektit. 
 1. PROJEKTE PËR PROMOVIM DHE DISTRIBUCION

12.1. PROMOVIM I FILMIT 

Kritere të detyrueshme për aplikim: 

Në këtë kategori mund të konkurojnë shtepite kinematografike dhe kompanitë e distribucionit të regjistruar pranë QKK. 

Për projektet që do të shpallen fitues financimi i projektit do të kryhet pasi subjekti të dorëzojë dokumentacionin justifikues që vërteton kryerjen e shpenzimeve.

Në kategorinë promovim filmi mund të aplikohet për mbështetje financiare në zërat e mëposhtëm:

– Posteri, konceptim design print.

– Leaflet, konceptim design print.

– Realizim traileri.

– Realizim backstage për filmin e prodhuar.

– Titrim i filmit në anglisht.

– Ndërtim/Mirëmbajtje e faqeve web.

Materialet e sipërpërmendura duhet të paraqiten të realizuara. Këshilli i Miratimit të Projekteve do të gjykojë mbi kualitetin e tyre,

DOKUMENTACIONI I DETYRUESHËM PËR APLIKIM:

 1. Kërkesë për shqyrtimin dhe financimin e projektit kinematografik.
 2. Formulari i aplikimit.
 3. Dëshmi materiale ose reale të komponentëve të realizuar.
 4. Preventivin e kostove.
 5. Posteri- konceptim, design, print.
 6. Leaflet- konceptim, design, print.
 7. Realizim traileri.
 8. Realizim backstage për filmin e prodhuar.
 9. Titrim i filmit në anglisht.
 10. DCP/DVD/link të filmit.
 11. Faqe web e filmit.
 12. Deklaratë (në përgjegjësi personale) për distribucionin/shitjen e filmave të prodhuar me financimin e QKK dhe të ardhurat e realizuara. (nëse ka).
 13. V. e aplikantit.
 14. V. e shtëpisë kinematografike.
 15. Deklaratë e Producentit

12.2. DISTRIBUCIONI I FILMIT (BRENDA VENDIT).

Kritere të detyrueshme për aplikim: 

Në këtë kategori mund të konkurojnë shtëpitë kinematografike dhe kompanitë e distribucionit të regjistruar pranë QKK si distributorë. 

Për projektet që do të shpallen fitues, financimi i projektit do të kryhet pasi subjekti të dorëzojë dokumentacionin justifikues që vërteton kryerjen e aktivitetit dhe shpenzimet.

Distribucioni në këtë kategori mund të bëhet në dy mënyra:

 1. Distribucioni në kinematë ekzistuese. Për këtë mund të kërkohet mbështetje financiare në zërin:

– Vlerësimi për audiencën:

Nëse shiten më shumë se 3000 bileta, çdo biletë e shitur përfiton 200 Lekë rimbursim nga QKK, nga të cilat 100 Lekë i përfiton distributori dhe 100 Lekë i përfiton Producenti.

 1. Distribucioni në sallat apo ambiente të tjera të improvizuara. Për këtë mund të kërkohet mbështetje financiare në zërat e mëposhtëm:

– Qera salle.

– Vlerësimi për audiencën: çdo biletë e shitur përfiton 100 Lekë nga QKK (kosto minimale e biletës jo më e ulët se 100 Lekë).

– Pajisje projeksioni.

– Shpenzime udhëtime, dieta, transport, etj.

Për distribucion brenda vendit, mund të aplikohet për mbështetje financiare në zërat e mëposhtëm:

DOKUMENTACIONI I DETYRUESHËM PËR APLIKIM:

 1. Kërkesë për shqyrtimin dhe financimin e projektit kinematografik.
 2. Formulari i aplikimit.
 3. Platforma dhe strategjia e realizimit të distribucionit, me të gjithë elementët e saj.
 4. Vërtetim i shlyerjes së detyrimeve tatimore nga shitja e biletave (vërtetim për arkëtimin pranë QKK i përqindjes së përcaktuar sipas akteve nënligjore në fuqi).
 5. Deklaratë (në përgjegjësi personale) për distribucionin/shitjen e filmave të prodhuar me financimin e QKK dhe të ardhurat e realizuara. (nëse ka).
 6. Kontrata noteriale me producentët e filmit, për marrjen e të drejtës së shfaqjes/transmetimit.
 7. V. e aplikantit.
 8. V. e shtëpisë kinematografike.
 9. Deklaratë e Producentit.

12.3. DISTRIBUCIONI I FILMIT JASHTË VENDIT

Kritere të detyrueshme për aplikim: 

Në këtë kategori mund të konkurojnë shtëpitë kinematografike dhe kompanitë e distribucionit të regjistruar pranë QKK.

Për projektet që do të shpallen fitues, financimi i projektit do të kryhet pasi subjekti të dorëzojë dokumentacionin justifikues që vërteton kryerjen e aktivitetit dhe shpenzimeve të realizuara.

Për Distribucion jashtë vendit mund të përfitohet mbështetje financiare në zërat e mëposhtëm:

– Regjistrimi në database ndërkombëtare (vimeo, imdb) versioni pro.

– Regjistrimi në platforma online që mundësojnë distribucionin në festivale.

– Pagesa regjistrimi në festivale ndërkombëtare.

– Vlerësim financiar për pjesëmarrje në konkurimin zyrtar në festivale të Kategorisë A.

– Vlerësim për pjesëmarrje në seksione të tjera jo konkuruese në festivale të kategorisë A.

– Vlerësim për çmime të fituara në kompeticion ndërkombëtar në festivale të kategorisë A.

– Vlerësim për çmime të fituara në seksione të tjera jokonkuruese në festivale të kategorisë A.

– Vlerësim special financiar për pjesëmarrje në konkurim zyrtar në festivalet Venecia, Berlin, Cannes, Sundance.

– Vlerësim special financiar për çmime të fituara në konkurim zyrtar në festivalin Venecia, Berlin, Cannes, Sundance.

– Vlerësim special financiar për nominim në OSCAR.

– Vlerësim special financiar për çmim të fituara në OSCAR.

DOKUMENTACIONI I DETYRUESHËM PËR APLIKIM:

 1. Kërkesë për shqyrtimin dhe financimin e projektit kinematografik.
 2. Formulari i aplikimit.
 3. Konfirmime zyrtare nga festivalet për pjesmarrje në kategoritë përkatëse.
 4. Konfirmime për rregjistrime në database ndërkombëtare, platforma, etj.
 5. V e aplikantit
 6. V. e distributorit/shtëpisë kinematografike
 7. Konfirmimin zyrtar për çmimin e fituar.
 8. Deklaratë (në përgjegjësi personale) për distribucionin/shitjen e filmave të prodhuar me financimin e QKK dhe të ardhurat e realizuara (nëse ka).
 9. Kontrata noteriale me producentët e filmit, për marrjen e të drejtës së distribuimit të filmit.
 10. Deklaratë e Producentit.

Dokumentacion shtesë (jo i detyrueshëm):

 1. Platforma për distribucionin e filmave të rinj në festivale ndërkombëtare.
 2. Sugjerime për promocionin online të produkteve kinematografike shqiptare.
 3. Platformë/propozime për pjesëmarrje në markete të rëndësishme ndërkombëtare me stenda për distribuimin e filmave shqiptare.

12.4. DISTRIBUTOR I FILMIT SHQIPTAR

Në këtë kategori mund të konkurojnë vetëm kompanitë e distribucionit të regjistruar pranë QKK. (Prioritet për financim do të kenë projekte të cilat marrin përsipër të distribuojnë një numër sa më të madh të filmave shqiptarë). 

Për projektet që do të shpallen fitues, financimi i projektit do të kryhet pasi subjekti të dorëzojë dokumentacionin justifikues që vërteton kryerjen e aktivitetit dhe shpenzimeve të realizuara.

Distributori mund të kërkojë mbulimin e kostove për distribucionin e filmave që ka përzgjedhur, duke ju referuar zërave të pasqyruara në preventivin për distribucionin, të përcaktuara nga QKK.

Distributori mund të aplikojë për mbeshtetje financiare në të gjithë zerët e distribucionit si më lart, gjithashtu edhe për zërat:

– Katalog i filmave (koncept, design, print).

– Kompensim të kostos në masën 50% për pagesa qeraje (për stendet) në markete dhe panaire ndërkombëtare të distribucionit.

– Kompensim të kostos së biletës së udhëtimit për pjesëmarrje në markete dhe panaire ndërkombëtare të distribucionit, në masën 50%.

DOKUMENTACIONI I DETYRUESHËM PËR APLIKIM:

 1. Kërkesë për shqyrtimin dhe financimin e projektit kinematografik.
 2. Formulari i aplikimit.
 3. Kontrata noteriale me shtëpitë kinematografike, që kanë pronësinë e filmit.
 4. Kontrata me distributorë të huaj (CV e distributorit).
 5. Kontrata me televizione shqiptare dhe të huaja (info e tv).
 6. Kontrata me platformat digitale televizive dhe vod (info për platformat).
 7. Deklaratë (në përgjegjësi personale) për distribucionin/shitjen e filmave të prodhuar me financimin e QKK dhe të ardhurat e realizuara. (nëse ka).
 8. V. e aplikantit.
 9. V. e shtëpisë kinematografike.
 10. Deklaratë e Producentit.

Dokumentacion shtesë (jo i detyrueshëm):

 1. Platforma për distribucionin e filmave të rinj në festivale ndërkombëtare.
 2. Sugjerime për promocionin online të produkteve kinematografike shqiptare.
 3. Platformë/propozime për pjesëmarrje në markete të rëndësishme ndërkombetare me stenda për distribuimin e filmave shqiptare. 

 

KAPITULLI VIII

PROJEKTET E BASHKËPRODHIMEVE NË MINORANCË

Projektet e bashkëprodhimeve në minorancë, “Projekte Minority”, janë projektet filmike, që realizohen në bashkëprodhim, ku produksioni shqiptar është në minorancë. Si të tilla konsiderohen projektet që garantojnë të paktën njërën nga kriteret e mëposhtme:

 1. a) projekte filmike të autorëve shqiptarë (nga Kosova, Maqedonia, Mali i Zi);
 2. b) projekte filmike të huaja, të cilat plotësojnë, të paktën, njërin nga kriteret e mëposhtme:

– Filmi trajton temë shqiptare;

– Një pjesë e xhirimeve të filmit kryhet në Shqipëri;

Gjuha e filmit të jetë gjuha shqipe, në jo më pak se 50% të tij, dhe versioni i kopjes përfundimtare të jetë në gjuhën shqipe.

 1. c) projekte filmike të huaja, me interes të veçantë, të cilat shpenzojnë në Shqipëri një masë të konsiderueshme të buxhetit të tyre (nëpërmjet xhirimeve apo proceseve të tjera të prodhimit të filmit).

Rregullat e përgjithshme për financim:

 1. Projektet që do të paraqiten për konkurim në këtë kategori, do të financohen në bazë të vlerësimit të ekspertizës financiare të QKK, por në çdo rast jo më shumë se 6.000.000 (gjashtë milionë) Lekë.
 2. Financimi që akordohet nga QKK për këto projekte, duhet që të shpenzohen në masën jo më pak se 60% të tij, brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Ky financim do të përdoret për përballimin e shpenzimeve të produksionit, apo për angazhimin e stafit dhe/ose aktorëve shqiptarë në projektin filmik.
 3. Në këtë kategori do të pranohen projekte që përmbushin këto kritere:
 1. Produksioni duhet të jetë subjekt juridik shqiptar.
 2. Produksioni të ketë siguruar minimalisht 70% të buxhetit të filmit të parashikuar në kontratën e bashkëprodhimit.
 3. Projekti të ketë marrë mbështetje financiare prej institucioneve publike nga vendi i origjinës (e vlefshme për vendet e rajonit dhe të Evropës).
 4. Regjisori duhet të ketë realizuar më parë të paktën një film.

Dokumentacioni i detyrueshëm

Shënim: Gjithë dokumentacioni i detyrueshëm i paraqitur në dosjen e aplikimit duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe:

A/1. Dokumentacioni artistik:

 1. Kërkesë për financimin e projektit kinematografik.
 2. Formulari i aplikimit.
 3. Plan buxheti i filmit, nënshkruar nga të gjithë bashkëprodhuesit, ku të jetë përcaktuar pjesa e buxhetit që do të shpenzohet në Shqipëri.
 4. Skenari përfundimtar, (në formatin Final Draft).
 5. Synopsis i shkurtër – jo më shumë se 5 rrjeshta.
 6. Synopsis i skenarit – deri në 2 faqe.
 7. Vizioni i regjisorit/Platforma regjisoriale për veprën e ardhshme.
 8. DVD/link me veprën e mëparshme të Regjisorit.
 9. Përshkrim për ecurinë e filmit të mëparshëm të regjisorit.
 10. Kontrata e bashkëprodhimit, e nënshkruar nga të gjithë bashkëprodhuesit, shoqëruar me Buxhetin e Filmit, në të cilin të përcaktohen përqindjet e pjesëmarrjes për secilin bashkëprodhues.
 11. Plani financiar i projektit, ku të jenë specifikuar të gjitha burimet e konfirmuara dhe të prithsme për të përfituar mbështetje financiare.
 12. Konfirmim, vërtetim, apo dëshmi (origjinal ose fotokopje e noterizuar) që vërteton se produksioni ka siguruar mbështetje nga fonde publike.
 13. Përshkrim i vendeve ku do të realizohen xhirimet e filmit, ku të mirëpërcaktohet kohëzgjatja e xhirimeve në territorin shqiptar.
 14. Kontrata e produksionit maxhoritar për blerjen e të drejtave të skenarit.
 15. Kontrata e produksionit maxhoritar me regjisorin.
 16. V. e shtëpisë kinematografike.
 17. V. e regjisorit.
 18. Deklaratë (në përgjegjësi personale) për distribucionin/shitjen e filmave të prodhuar me financimin e QKK.
 19. Deklaratë e shtëpisë kinematografike. 

Dokumentacion shtesë (jo i detyrueshëm):

 • Ilustrime vizuale me fotografi, story board, casting provizor, apo xhirime të thjeshta, që ndihmojnë KMP për perceptuar vizionin dhe stilin e regjisorit.
 • Projekti i distribucionit dhe territoret e shitjes së filmit (kontrata aktmarrëveshje, nga distributorë të ndryshëm vendas/të huaj).
 • Informacione që vlerësoni se ndihmojnë në prezantimin e projektit.

 

KAPITULLI IX

DISPOZITA TË FUNDIT

 • Kjo rregullore hyn në fuqi menjëherë pas nënshkrimit të saj.
 • Me hyrjen në fuqi, të kësaj Rregulloreje, shfuqizohet Rregullorja e Qendrës Kombëtare të Kinematograifsë nr. 238 Prot., datë 07.07.2014, e ndryshuar, si dhe Rregullorja e Funksionimit të Këshillave Miratues të Projekteve, nr. 288 Prot., datë 27.08.2014, e ndryshuar.